HalaQah

Wednesday, September 22, 2010

Jin Tewas

HIKMAT AYATUL KURSI


Jin Tewas - Diriwayatkan oleh Abu Ubaid, Al-Tabrain, Ad-Darini, Abu Nu'aim dan Al-Baihaqi didapati daripada Ibnu Mas'ud r.a berkata:-
Seorang lelaki bergelut dengan satu bangsa Jin- Bangsa Jin tersebut tewas apabila lelaki tersebut membaca Ayatul Kursi. Lelaki tersebut ialah Umar Al-Khattab.Jin merupakan makhluk halus yang ada di sekeliling kita. Dengan kekuasaan Allah swt, kita dilindungi daripada melihat dan berinteraksi secara langsung dengan jin. Justeru, di dalam Al-Quran dan hadis juga ada dinyatakan panduan untuk kita mengenal dengan lebih mendalam mengenai jin ini.
Kandungan awal buku ini memaparkan tentang definisi dan penjelasan jin - nama-nama jin, makanan dan minuman jin, perkahwinan manusia dengan jin, jin-jin rumah & kelemahan jin. Seterusnya diceritakan pula tentang tujuan penciptaan jin. Bahagian 2 pula menceritakan tentang syaitan menyerupai pelbagai macam rupa.
Juga turut diterangkan tentang jin dan ilmu ghaib dan jin dan piring terbang. Sesungguhnya jin memang makhluk yang dicipta oleh Allah. Sehinggakan dalam Al-Quran juga ada satu surah iaitu surah JIN. Justeru itu, kita wajib mempercayainya. Tetapi kita tidak boleh menjadikan jin sebagai sandaran dalam hidup kita kerana kita hanya meminta kepada Allah swt sahaja.
Apabila membaca buku ini, kita pastinya akan dapat mengetahui dunia jin dan menghindarkan diri daripada dipengaruhi oleh jin.

Muqaddimah Tujuan hidup manusia: “Dan tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu.” (Adz-Dzaariyaat : 56) “Wahai hambaKu, Aku tidak menjadikan kamu agar Aku terhibur dari kesepian, atau untuk membanyakkan bilangan kamu dari kekurangan, atau meminta pertolongan kamu dalam perkara yang Aku lemah, begitu juga bukan dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat atau menolak kemudharatan. Hanyasanya Aku menjadikan kamu untuk beribadat kepadaKu dan berzikir serta bertasbih kepadaKu setiap pagi dan petang." Hadis Qudsi. Pengertian Ibadah Berasal dari perkataan Arab yang membawa maksud merendah diri, tunduk, patuh, taat, menghina diri dan memperhambakan diri kepada yang lain. Menurut istilah syarak: taat, patuh dan merendahkan diri sepenuhnya kepada Allah swt - mengikut peraturan dan suruhan Allah sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah saw. Kepatuhan ini hendaklah dilakukan secara berterusan setiap masa hingga ke akhir hayat. Ia merangkumi makna ketundukan dan kecintaan kepada Allah swt. Asas-asas ibadah 1. Ketundukan - menurut, mengikut dan mendekatkan diri dengan segala perintah yang disyariatkan Allah. Ketundukan ini berasaskan kepada perasaan sedar terhadap keesaan Allah dan kekuasaanNya ai atas segala sesuatu dibandingkan dengan kedaifan dan kekerdilan diri sendiri. 2. Kecintaan - kepatuhan ini hendaklah juga lahir dari rasa cinta kepada Allah. Ia berdasarkan kesedaran manusia terhadap limpah kurnia Allah, nikmat-nikmat dan rahmatNya. Kesedaran ini juga lahir daripada rasa kagum terhadap kemuliaan dan kesempurnaan Allah. “Katakanlah: Jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Ali Imran : 31 “Dan diantara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah, mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah.” Al-Baqarah : 165 Ciri-ciri ibadah 1. Perhubungan manusia dengan Tuhan adalah secara terus - tidak memerlukan perantaraan sebagaimana ajaran Kristian. Allah sahaja hukum, tempat mengadu dan meminta ampun. 2. Peribadatan tidak terkongkong di tempat-tempat tertentu. 3. Ruang ibadah di dalam Islam sangat luas - meliputi setiap aktiviti kehidupan manusia. Setiap apa yang dilakukan adalah ibadah sekiranya cukup syarat. Syarat-syarat ibadah 1. Amalan yang dilakukan hendaklah diakui Islam dan bersesuaian dengan hukum syarak. 2. Amalan hendaklah dikerjakan dengan niat yang baik - bagi memelihara kehormatan diri, menyenangkan keluarga, memanfaatkan ummat dan mamakmurkan bumi Allah. 3. Amalan hendaklah dibuat dengan seeloknya. “Bahawa Allah suka apabila seseorang dari kamu membuat sesuatu kerja dengan memperelokkan kerjanya.” Al-hadith. 4. Ketika melakukan kerja hendaklah sentiasa mengikut hukum-hukum syariat dan batasnya, tidak menzalimi orang, tidak khianat, tidak menipu dan tidak menindas atau merampas hak orang lain. 5. Dalam mengerjakan sesuatu ibadah, tidak lalai dari ibadah yang wajib. Peranan ibadah yang khusus Ibadah yang khusus seperti solat, puasa, zakat dan haji adalah untuk mempersiapkan individu menghadapi ibadah yang umum yang mesti dilakukan di sepanjang kehidupan. Solat mengingatkan kita lima kali sehari bahawa sesungguhnya kita adalah hamba Allah dan hanya kepadaNya tempat pengabdian kita untuk mengeratkan hubungan kita dengan Allah. Puasa menimbulkan perasaan taqwa kepada Allah sehinggakan kita tidak membatalkannya walaupun bersendirian. Zakat mengingatkan kita bahawa harta yang kita perolehi adalah amanah dari Allah. Di dalam harta kita ada hak-hak orang lain yang mesti ditunaikan. Haji menimbulkan perasaan cinta dan kasih kepada Allah di dalam hati dan kesediaan untuk berkorban keranaNya. Matlamat dan tujuan ibadah Kenapakah kita beribadah menyembah Allah SWT? Kenapakah Allah mewajibkan kita beribadah dan mentaatiNya? Adakah sebarang faedah diperolehiNya daripada perasaan khusyuk dan ikhlas kita yang patuh kepada perintah dan meninggalkan laranganNya? Kiranya ada manfaat maka apakah hakikatnya manfaat itu? Adakah sasaranya semata-mata perintah Allah yang kita mesti melaksanakannya? “Aku tidak berhajatkan rezeki sedikitpun dari mereka itu dan aku tidak menghendaki mereka memberi Aku makan.” Adz-Dzaariyaat : 57 “Hai manusia, kamulah yang berkehendak kepada Allah, dan Allah Dialah Yang Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” Faathir : 15 “Barangsiapa yang mengerjakan amal yang soleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri.” Fussilat :46 “Dan barangsiapa yang mensucikan diri mereka, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan diri sendiri.” Faathir : 18 “Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya untuk dirinya sendiri.” Al-Ankabut : 6 Penutup Kita seharusnya menyedari betapa pentingnya untuk kita mengetahui serta membezakan konsep ibadah yang ditentukan olah Islam dan bukan Islam. Ibadah merupakan pengabdian diri yang berterusan kepada Allah, mengamal serta mengikuti kehidupan sebagaimana yang ditentukan olehNya sepanjang masa. Tidak cukup bagi kita dengan hanya mengerjakan ibadah khusus semata-mata dan meninggalkan ibadah yang lebih umum. Pun begitu tidak harus ibadah umum melalaikan kita dari ibadah khusus. Keimanan menuntut kita merealisasikannya di dalam kehidupan: “Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan : ‘Tuhan kami ialah Allah’ kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan): ‘Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan (memperolehi) syurga yang telah dijanjikan olah Allah kepadamu.” Fussilat : 30

Rasulullah SAW Takut terhadap Keduniaan Yang Melimpah

Asy-Syaikhany mengeluarkan dari Abu Sa'id Al-Khudry di dalam sebuah hadits, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk di atas mimbar dan kami pun duduk di sekitar beliau, lalu beliau bersabda,
"Sesungguhnya yang paling kutakutkan atas kalian ialah jika Allah membukakan kesenangan dan perhiasan dunia kepada kalian."
Begitulah yang disebutkan di dalam At-Targhib Wat-Tarhib, 5/144.

Asy-Syaikany juga mengeluarkan sebuah hadits dari Amr bin Auf Al-Anshay Radhiyallahu Anhu, yang di dalamnya dia berkata, "Rasulullah Shallailahu Alaihi wa Sallam bersabda,
"TerimaIah kabar gembira dan satu harapan bagi kalian Demi Allah, bukan kemiskinn yang aku takutkan terhadap kalian, tetapi aku justru takut jika dunia dihamparkan kepada kalian, sebagaimana yang pernah dihamparkan kepada orang-orang sebelum kalian, lalu mereka saling berlomba untuk mendapatkannya, sehingga kalian menjadi binasa seperti yang mereka alami."
Begitulah yang disebutkan di dalam At-Targhib Wat-Tarhib, 5/141
Ya'qub bin Sufyan mengeluarkan dari IbnuAbbas Radhiyallahu Anhuma, bahwa Allah mengutus seorang malaikat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, yang disertai Jibril Alaihi Salam. Malaikat itu berkata,
"Sesungguhnya Allah menyuruh engkau untuk memilih, apakah engkau menjadi hamba dan nabi, ataukah menjadi raja dan sekaligus nabi."
Beliau menoleh ke arah Jibril layaknya orang yang meminta saran. Maka Jibril memberi isyarat, agar beliau merunduk dan patuh. Maka beliau menjawab,
"Aku pilih menjadi hamba dan nabi."
Setelah kejadian ini beliau tidak pemah makan sambil telentang, hingga beliau wafat. Yang serupa dengan ini juga diriwayatkan Al-Bukhary dan An-Nasa'y. Begitulah yang disebutkan di dalam Al-Bidayah, 6:48.

Ahmad mengeluarkan dengan isnad yang shahih, dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma, dia berkata, "Umar bin Al-Khaththab ra. bercerita kepadaku, "Aku pernah memasuki rumah Rasulullah Shallailahu Alaihi wa Sallam, yang saat itu beliau sedang berbaring di atas selembar tikar. Setelah aku duduk di dekat beliau, aku baru tahu bahwa beliau juga menggelar kain mantelnya di atas tikar, dan tidak ada sesuatu yang lain, Tikar itu telah menimbulkan bekas guratan di lambung beliau. Aku juga melihat di salah satu pojok rumah beliau ada satu takar gandum. Di dinding tergantung selembar kulit yang sudah disamak. Melihat kesederhanaan ini kedua mataku meneteskan air mata.
"Mengapa engkau menangis wahai Ibnul-Khaththab?" tanya beliau. "Wahai Nabi Allah, bagaimana aku tidak menangis jika melihat gurat-gurat tikar yang membekas di lambung engkau itu dan lemari yang hanya diisi barang itu? Padahal Kisra dan Kaisar hidup di antara buab-buahan dan sungai yang mengalir. Engkau adalah Nabi Allah dan orang pilihan-Nya, sementara lemari engkau hanya seperti itu."
"Wahai Ibnul-Khaththab, apakah engkau tidak ridha jika kita mendapatkan akhirat, sedangkan mereka hanya mendapatkan dunia?"
Al-Hakimjuga mentakhrijnya secara shahih, berdasarkan syarat Muslim. Ibnu Hibban meriwayatkannya dari Anas, dan dia menyebutkan yang seperti ini. Begitulah yang disebutkan di dalam At-Targhib, 5/161

Pilihanraya: Antara Calon Dan Keperluan Rakyat

  • Final Azryn 
   Sebab itu dalam membuat pemilihan calon sama ada kita pemimpin atasan yang membuat penentuan nama-nama yang bakal bertanding atau rakyat bawahan yang akan mengundi, maka hadis berikut patut direnungi: sabda Nabi s.a.w “Adakalanya seseorang ...See More
   5 hours ago · 
  • Azrin Kun bukannye sekadar slogan
   5 hours ago · 
  • Final Azryn “Bangunlah! Wahai Abu ‘Ubaidah bin al-Jarrah”. Lalu Abu ‘Ubaidah pun bangun dan baginda pun bersabda: “Inilah orang yang amanah bagi umat ini” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).
   5 hours ago · 
  • Azrin Kun beliau memang bertegas kepada prinsip dan mengenepikan segala kepentingan diri.
   5 hours ago · 
  • Final Azryn Sabda Nabi s.a.w.: “Tidak ada seorang pemimpin yang menguruskan urusan orang Islam, lalu dia tidak bersungguh-sungguh (menunai amanah) dan tidak menasihati mereka, maka dia tidak akan masuk syurga bersama mereka” (Riwayat Muslim).
   5 hours ago · 
  • Azrin Kun Dalam riwayat yang lain baginda: “Tiada seorang pemimpin pun yang mengendalikan urusan rakyatnya dari kaum muslimin kemudian dia mati dalam keadaan dia menipu mereka melainkan Allah haramkan baginya syurga” (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).
   5 hours ago · 
  • Azrin Kun yer kita melihat keperibadian beliau..dalam kehidupan
   5 hours ago · 
  • Final Azryn 
   “Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Inilah apa yang diamanatkan oleh Abu Bakr bin Abi Quhafah pada waktu terakhir kehidupan di dunia dan sedang keluar daripadanya, serta permulaan kehidupannya di akhirat dan sedang mas...See More
   5 hours ago · 
  • Final Azryn ia bagi aku kan seseorang ustaz atau syeikh sebagai calon belum tentu mereka menjamin mereka mampu menunaikan amanah..
   5 hours ago · 
  • Absorb Takado tapikan,ada orang tidak mahu mempersoalkan ‘muka lama’ atau ‘muka baru’...Kepimpinan bukan macam jamuan makanan yang sekali sekala kita ingin bertukar selera,soal keadilan dan kemampuan menunaikan amanah yang diberikan tanpa penyelewengan batul tak?
   5 hours ago · 
  • Azrin Kun erk macam ayam masak merah pastu masak kicap..hahahah
   5 hours ago · 
  • Final Azryn macam pemilihan AF jer..kelako..
   5 hours ago · 
  • Absorb Takado 
   Bagi aku ‘muka lama’ mereke mampu membela rakyat bawahan pastu fakir miskin siap menyebarkan kebaikan lagi menghidupkan suasana yang membawa keredhaan Allah & RasulNya, memajukan minda dan harta, menunaikan tuntutan dunia dan akhirat maka d...See More
   5 hours ago · 
  • Azrin Kun tapikan tapikan kalau ‘muka lama’ terbukti menyeleweng, tidak amanah, mementingkan diri, melupai tanggungjawab yang diberikan, haa lagu mane pulak tu kawan2
   5 hours ago · 
  • Absorb Takado 
   haaa inilah peluang kite,barukan "muke"

   Firman Allah: (maksudnya) “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu memberikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu berhukum di kalangan manusia maka hendaklah kamu berhukum dengan adil. Sesu...See More
   5 hours ago · 
  • Azrin Kun erkkk sampai letak hadis sekali..lalala
   5 hours ago · 
  • Absorb Takado wei kalau dah ade ciri2 tu,haa memang layak dapat kuase,tak payah nak tengok muke lame atau muke baru.. Final cerite sikit aku lupe dah tentang Para al-Khulafak al-Rasyidin
   5 hours ago · 
  • Final Azryn 
   tahu sikit je..aku sambung
   Para al-Khulafak al-Rasyidin memerintah sampai ke akhir hayat sampai rakyat menangis hari kematian mereka sebagai tanda khidmat mereka masih diperlukan..kalau ditengokkan sekarang ni..tak sampai berbulan dak giveup...See More
   5 hours ago · 
  • Azrin Kun macam2 sekrang nie..rasuah jer salah gunekan kuase jer..
   5 hours ago · 
  • Absorb Takado oit kun, masing2 ade tanggungjawab..yang perlu diselesaikan..asyik layan semua tu buat ape..itu sebab kelancaran negara tak berjalan dengan lancar..yela diganggu dengan tangan2 yang tidak amanah..(tidak amanah gunekan kuase)
   5 hours ago · 
  • Absorb Takado itu sebab kite perlu memilih yang berJIWA BESAR & AMANAH
   5 hours ago · 
  • Final Azryn Ramai sahabah Nabi s.a.w. yang handal di medan pertempuran. Namun baginda tidak membuat pemilihan secara sebarangan bagi misi-misi penting tertentu. Sebab itu dalam misi Peperangan Khaibar, Nabi s.a.w menyebut: “Aku akan utuskan seorang lelaki yang dia kasihkan Allah dan RasulNya, juga Allah dan RasulNya kasihkan dia. Dia bukan seorang yang akan lari dari medan”. Maka orang ramai pun ternanti-nanti, lalu dilantik ‘Ali dan diserahkan bendera kepadanya” (Riwayat Ibn Majah, sahih).
   5 hours ago · 
  • Absorb Takado pilihan mesti tepat..bukan nye tengok gelaran profesor la ape2 la kan..hal soal latar pendidikan itu penting tapi bukan semua yang berpendidikan tinggi itu berkemampuan dalam politik.. PERLU INGAT TU!!
   5 hours ago · 
  • Azrin Kun kewibaan yang berbeze ek
   5 hours ago · 
  • Absorb Takado rasenye ade riwayat muslim...ade kite bace tu..oi FINAL copy paste dari microsoft word ko..
   5 hours ago · 
  • Final Azryn erk siot ko.. pening pale aku..
   5 hours ago · 
  • Final Azryn jika pemilihan dibuat atas simpati hubungan keluarga atau persahabatan semata. Bukan lagi ciri kelayakan dan kewibawaan. Seperti mana yang kita tahu bahawa Nabi s.a.w sayangkan Abu Zar r.a. seorang sahabat baginda yang begitu soleh. Namun apabila Abu Zar meminta jawatan, baginda bersabda: “Wahai Abu Zar, sesungguhnya aku melihat engkau seorang yang lemah, sesungguhnya aku suka untuk engkau apa aku suka untuk diriku. Maka jangan engkau menjadi ketua ke atas dua orang dan jangan engkau uruskan harta anak yatim”. (Riwayat Muslim).
   5 hours ago · 
  • Azrin Kun 
   aku ade ingat...
   Lemah Abu Zar bukannya lemah iman, tetapi lemah ciri-ciri kepimpinan. Kalaulah Nabi s.a.w yang sayangkan Abu Zar tidak melantiknya kerana ciri-ciri yang tidak dimilikinya, apakah kita akan melantik sahabat handai dan kaum ke...See More
   5 hours ago · 
  • Final Azryn buat pening kepale jer..kite bukan boleh mengubah Al-hadis pun.. tanda2 kiamat..tu ingat tu..CUBA korang ingat balik...haa dalam tanda2 kiamat tu pun ade..jangan tengok dekat internet..kene beli buku..dalam buku ade banyak dan macam2 berbanding internet..
   5 hours ago · 
  • Absorb Takado ko scan jela buku ko guna printer..pastu send la...hhehehe
   5 hours ago · 
  • Azrin Kun kalo jawapan aku kan FINAL..aku malas nak scan2 nie...memenatkan jer..ade duit..pergi beli...buang mase aku je pergi scan..memang baik..tapi fikir2kanlah..
   5 hours ago · 
  • Final Azryn hahahahha ...yer2
   5 hours ago · 
  • Final Azryn tak rajin aku..
   5 hours ago · 

“Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berusaha di dalam agama Kami, nescaya Kami akan beri petunjuk kepada mereka


akan jalan-jalan kami.” (Al-Ankabut: 69)

Seringkali kita berbicara soal taufiq dan hidayah kurniaan Allah SWT kepada manusia. Lancar bibir menitipkan doa ke hadrat Ilahi memohon agar selalu mendapat taufiq dan hidayah. Namun sedarkah kita apa maksud sebenar dua perkataan itu?

“Mereka tak dapat hidayah Allah SWT, sebab itulah buat maksiat (merujuk kepada muslim yang melakukan kemungkaran)..” Bicara seseorang seingat saya.

“Moga mereka mendapat hidayah Allah SWT.” Doakan rakannya menyambung ayat.

Pengertian Taufiq Dan Hidayah

Menyelami maksud sebenar antara kedua-dua perkataan adalah sewajarnya bagi seseorang bergelar muslim. Agar memanifestasikan makna sebenar kepada khalayak umum, lantas menyemai taufiq yang diharapkan.

Berdoa biarlah faham.

“Allahummahdini fiman hadait, wa’afini fiman ‘afait..” Doa seorang Imam dihadapan makmum dengan lafaz individu. Bukannya secara jamak (banyak/ramai). Bagaimana mungkin mengharapkan sesuatu dimakbulkan jika apa yang didoakan kita juga tidak mengerti maksudnya.

Begitu juga dengan pengertian taufiq dan hidayah.

Menurut kitab Jauharah Tauhid, pengertian taufiq ialah sesuatu yang diciptakan oleh Allah SWT yang mendorong seseorang itu untuk melakukan kebaikan jika perkara tersebut berada di dalam dirinya.

Taufiq tidak akan diberikan oleh Azza Wajalla melainkan hanya kepada mereka yang bersungguh-sungguh mengabdikan diri dengan rasa kehambaan demi mendekatkan diri kepadaNYA. Ianya berdalilkan ayat 69 surah al-Ankabut yangs saya catitkan di perenggan atas entri ini.

Secara ringkasnya ia memberi faham kepada kita bahawa dengan adanya taufiq, manusia akan cenderung untuk melakukan kebaikan terus menerus sehingga ke akhirnya. Amin.

Kita terus kepada makna hidayah pula. Taufiq dan hidayah adalah mempunyai makna yang berbeza. Apa yang dimaksudkan dengan makna hidayah ialah, Allah SWT telah memasukkan iman ke dalam seseorang. Ini bermakna, semua manusia yang menganut agama Islam adalah mendapat hidayah Allah SWT tetapi tidak semua dari kalangan mereka mendapat taufiq untuk mengerjakan amal soleh.

Ayuh berdoa dengan kefahaman di hati mengekalkan hidayah dan disuntik rasa taufiq berpanjangan!


" USAH BIARKAN TAUFIQ DAN HIDAYAH TERPISAH DIPERSIMPANGAN JALAN"

++watch anime++ © 2008 Template by:
SkinCorner